JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

E-postpolicy

Policy för användning av e-post i kontakter med åklagare samt advokater och biträdande jurister på advokatbyrå. 

 • Hovrättens strävan är att så långt möjligt all skriftlig kommunikation med av policyn omfattade parter ska ske med e-post. 
 • Användningen av e-post bygger på överenskommelse med berörda advokater och åklagare. Hovrätten ska dock kraftfullt verka för att sådan överenskommelse kan träffas med samtliga advokater och med i vart fall åklagarkamrarna inom hovrättsområdet.  
 • Följande korrespondens kan ske mellan hovrätten å ena sidan och åklagare och advokatbyråer å andra sidan. Underskrift behövs normalt inte. 
  - Svarsskrivelser och yttranden
  - Förelägganden
  - Frågor i målet
  - Vidtalningar
  - Kallelser
  - Domar inklusive expediering i målet
  - Övrig korrespondens där så är praktiskt möjligt 
 • Försändelser som skickas med e-post kan vid behov förses med läskvitto.
 • Korrespondensen till och från hovrätten ska ske via för ändamålet särskilt inrättade avdelningsvisa e-postbrevlådor. Brevlådorna ska kontrolleras tre gånger per hel arbetsdag genom kansliföreståndarens försorg. Försändelser skrivs ut och inkomststämplas på avdelningen och läggs till hovrättens akt,
  [i förekommande fall även till hovrättens elektroniska akt Vera R10]. Sedan försändelsen förts till akten raderas meddelandet i avdelningens brevlåda [om inte annat följer av 8 § andra stycket arbetsordningen]. 
 • Sekretessbelagda uppgifter får inte sändas med e-post. 
 • Det är inte tillåtet att med automatik vidarebefordra inkommande e-post till en brevlåda utanför myndigheten.

 
 

 

 
Senast ändrad: 2010-04-06